Beleidsplan

Meerjarenbeleidsplan

Stichting Happy Smile

Stichting Happy Smile tracht haar doel te verwezenlijken door het aanbieden van ontspanningsactiviteiten. De stichting beoogt het algemeen nut en beoogt niet het maken van winst.

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPY SMILE

De stichting heeft overeenkomstig haar statuten tot doel ten eerste het organiseren en uitvoeren van ontspanningsactiviteiten ten behoeve van gezinnen met ernstige chronische zieke kinderen.

 

Zij beoogt dit doel te bereiken door gezinnen, waarvan één of meer kinderen ernstig ziek zijn of een beperking hebben, een onbezorgde dag of weekend te bezorgen als VIP op één van de circuits in Nederland en/of elders in Europa. De gehele dag of weekend is voor het gehele gezin geheel verzorgd.

 

De diverse VIP-dagen worden georganiseerd door Stichting Happy Smile tijdens alle evenementen op het TT Circuit te Assen, maar ook diverse andere evenementen in Nederland en Duitsland kunnen bezocht worden door gezinnen waarbij zij als VIP-gasten ontvangen en verzorgt worden. De evenementen op het TT Circuit te Assen vinden plaats in de Happy Smile VIP-box. De gezinnen zitten altijd op de eerste rang tijdens bijvoorbeeld de WK Superbike, Dutch TT, Jack’s Racing Day, het Truckstar Festival en nog vele andere afwisselende evenementen. Naast de races, die zijn te volgen vanaf het VIP balkon, vindt er een veelal een paddock-tour en een ‘Meet and Greet’ plaats met diverse bekende coureurs.

 

Het IDM-Verwenweekend voor gezinnen wordt georganiseerd tijdens races waar het ‘BCC-Alpha-Van Zon-BMW Team’ onder leiding van Werner Daemen aanwezig is. Stichting Happy Smile heeft een goede band met dit team welke deelneemt aan alle races in het Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, ook wel het IDM genoemd.

 

Stichting Happy Smile biedt gezinnen gedurende het raceweekend onvergetelijke dagen op het circuit als VIP-gasten. De gezinnen maken van dichtbij mee hoe het er aan toe gaat in de wegracewereld. De coureurs en de racemotoren staan klaar om met de gezinnen tijdens het verwenweekend op de foto te gaan. En wat is er mooier dan een kijkje te nemen in de pitbox om met eigen ogen te zien hoe de monteurs werken aan de motoren om een zo’n mogelijke prestatie te kunnen leveren. Om het circuit zelf te kunnen ervaren kunnen de gezinnen plaats nemen in de golfkar waarna er een rondje over het circuit wordt gereden.

 

Tijdens de VIP-dagen en de IDM-Verwenweekenden neemt Stichting Happy Smile de hotelkosten voor haar rekening en vanzelfsprekend wordt het eten en drinken tijdens het gehele arrangement volledig verzorgt.

 

Verder tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door ontspanningsactiviteiten van uiteenlopende aard. De stichting beoogt het algemeen nut en beoogt niet het maken van winst.

 

Afwezigheid winstdoelstelling

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de met haar activiteiten verkregen opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.

 

Bestemming liquidatiesaldo

 

Overeenkomstig de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

 

Beleid

 

De stichting beheert een vermogen dat bestaat uit liquiditeiten. Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag dat jaarlijks gepubliceerd wordt op de website van de stichting.

 

Beheer van gelden

 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, toevallige baten en andere wettige inkomsten.

 

Vermogen van de stichting

 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

 

Bestedingsbeleid

 

De stichting verstrekt geen financiële bijdragen aan projecten van andere stichtingen. Zij hanteert daarbij de stelregel dat alle inkomsten uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, toevallige baten en andere wettige inkomsten ten gunste moeten komen aan de doelstelling(en) van de eigen stichting.

 

Beschikken over het vermogen van de stichting

 

Overeenkomstig haar statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele individuele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

 

Beloningsbeleid

 

De bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding van gemaakte onkosten. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden van de stichting worden verricht door en met vrijwilligers. Het bestuur kan vrijwilligers een vergoeding toekennen – o.a. voor gemaakte onkosten – van maximaal de wettelijke (fiscale) normen voor vrijwilligersvergoedingen.

 

Beschrijving administratieve organisatie

 

De financiële administratie wordt gedaan door de penningmeester en het opstellen van de jaarrekening is uitbesteed aan een externe partij. Administratiekantoor Emmen controleert de administratie en draagt zorg voor het opstellen van de jaarrekening. Administratiekantoor Emmen zal voor deze werkzaamheden geen kosten in rekening brengen.

 

Het bestuur stelt de jaarrekening vast en keurt deze goed. De stukken worden gepubliceerd op de website van de stichting.

 

Publicatieplicht

 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website:

www.stichtinghappysmile.com

 

Onder het tabblad “Over Happy Smile” zal het volgende worden gepubliceerd:

 

  • * De jaarrekening van de stichting.
  • * RSIN of fiscaal nummer van de stichting: 851566911.
  • * De bestuurssamenstelling.
  • * Het (verkort) beleidsplan.
  • * Beloningsplan.

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 december 2015
Bijgewerkte versie oktober 2023

SCHENKINGEN

Wilt u Stichting Happy Smile financieel ondersteunen?  Elke gift is welkom, hoe groot of klein ook.

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0103594760 t.n.v. Stichting Happy Smile.